TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1.
1.De opdrachtnemer betreft Allfix gevelrenovatie de opdrachtgever de klant.
2. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
3. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.TOT STANDKOMING
Artikel 2.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard,
heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaardig te herroepen.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3.
1.Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.de opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

TIJDSTIP VAN LEVERING
Artikel 4.
1. Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

GARANTIE
Artikel 5.
1.Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen/diensten en wel in die mate, dat alle gebreken binnen bekwame tijd na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van de opdrachtnemer zijn gebracht.
2.Deze garantie ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
3. De garantie vervalt, indien anders dan met toestemming van de opdrachtnemer in het geleverde wijzigingen / reparaties zijn aangebracht.
4.Gebreken, veroorzaakt door de opdrachtgever of derden vallen niet onder de garantie. Herstellen van zodanige gebreken wordt in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6.
1. a. Jegens particuliere opdrachtgevers aanvaardt opdrachtnemer aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
1. b. Jegens bedrijfsmatig handelende opdrachtgevers geldt, dat de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de overeenkomst te allen tijde berust bij de hoofdaannemer.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
4. in geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer is deze slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolge is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

PRIJS EN BETALING
Artikel 7.
1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
2.Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie met dien verstande, dat voor opdrachten, die een bedrag van € 6800,- te boven gaan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangd kan worden.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 2,5% van het factuurbedrag per maand.
4. door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds er afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ONTBINDING
Artikel 8.
1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voorvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden blijven in stand.
2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor de rekening van de opdrachtgever.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALLFIX GEVELRENOVATIE
3.Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
4. in dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

GESCHILLEN
Artikel 9.
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen , in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter